Privacy verklaring

Door gebruik te maken van de diensten van In Goed Overleg stemt u in met de verwerking door In Goed Overleg van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door In Goed Overleg van de persoonsgegevens van derden die u aan In Goed Overleg verstrekt.

In Goed Overleg is gevestigd aan de Trompenbergerweg 8, 1217 BE, Hilversum.

In Goed Overleg verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie zoals het bellen of e-mailen van u als cliënten en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de scheidingssituatie van cliënten en uw minderjarige kind(eren):

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt In Goed Overleg de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat In Goed Overleg voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van In Goed Overleg mogelijk maken, bijvoorbeeld een financieel adviseur of een juridische dienstverlener. In Goed Overleg verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is en alleen met toestemming van u als client. In Goed Overleg verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

In Goed Overleg wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat In Goed Overleg haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

In Goed Overleg bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat In Goed Overleg de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door In Goed Overleg.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij In Goed Overleg bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail. In Goed Overleg zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal In Goed Overleg haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop In Goed Overleg de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan In Goed Overleg kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen. In Goed Overleg zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop In Goed Overleg uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.